Privacy

In dit beleid beschrijft Lamers HTS (Lamers) hoe en voor welke doeleinden Lamers persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt. Lamers respecteert de privacy van de betrokkenen en zal de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (“GDPR“).

  1. WIENS… persoonlijke gegevens worden gebruikt?

Lamers kan persoonlijke gegevens van contactpersonen van haar zakelijke partners (inclusief klanten) en bezoekers van haar website(s) verzamelen en verwerken.

  1. WELKE …. persoonlijke gegevens worden gebruikt?

Met betrekking tot haar zakelijke partners zal Lamers de naam en contactgegevens van haar contactpersonen en alle andere informatie die specifiek door ons gevraagd of door onze zakelijke partners aan ons beschikbaar gesteld wordt, verzamelen en verwerken. Met betrekking tot de bezoekers van onze website verzamelen en verwerken wij de persoonlijke gegevens die zij op onze website invoeren. Bovendien registreren de servers van het bedrijf automatisch bepaalde gegevens, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van het bezoek aan de website.

  1. WAAROM… worden de persoonlijke gegevens gebruikt?

Wij zullen de persoonlijke gegevens gebruiken in het kader van de normale bedrijfsvoering. Meer in het bijzonder zullen de volgende doelstellingen worden nagestreefd: 1) juridische en nalevingsdoeleinden; 2) het verzenden van gepersonaliseerde inhoud en nieuwsbrieven, post, e-mails, functies, promotiemateriaal, enquêtes en andere updates; 3) het leveren van producten en diensten en het op andere wijze uitvoeren van onze overeenkomsten; 4) het faciliteren van de online ervaring op de website(s) van het bedrijf; 5) het testen van de informatiebeveiligingsmaatregelen van het bedrijf, bijvoorbeeld door het uitvoeren van pentests; 6) alle andere doeleinden waarvan we onze zakenpartners en betrokkenen van tijd tot tijd op de hoogte kunnen stellen.

Het gebruik van gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden die in het GDPR worden genoemd: het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met de onderneming, om de rechtmatige zakelijke belangen van de onderneming te verwezenlijken, om een vitaal belang van een natuurlijke persoon te beschermen, het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan Lamers onderworpen is of met toestemming van de betrokkene. Indien de betrokkene geen gepersonaliseerde inhoud en nieuwsbrieven, functies, promotiemateriaal, enquêtes en andere commerciële communicatie wenst te ontvangen, kan hij/zij zich afmelden door een e-mail te sturen met de opt-out naar privacy@lamershts.com.

  1. MET WIE… deelt Lamers persoonlijke gegevens?

Lamers kan gebruik maken van processors om bepaalde van onze zakelijke functies te ondersteunen voor de hierboven beschreven doeleinden. Indien en voor zover deze derden daarbij persoonsgegevens verwerken, zullen zij dit doen op basis van een verwerkingsovereenkomst conform het GDPR. Lamers verstrekt persoonsgegevens alleen aan de controle-, belasting- en opsporingsautoriteiten als Lamers daartoe wettelijk verplicht is. Alleen wanneer de betrokkene vooraf zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, kunnen wij de persoonlijke gegevens delen met derden die in en rond onze programma’s en digitale extensies adverteren, sponsoring geven en prijzen aanbieden, enz.

Lamers opereert wereldwijd via haar moedermaatschappijen en de uiteindelijke moedermaatschappij Aalberts N.V. in Nederland, gelieerde ondernemingen en andere gerelateerde bedrijven. De gegevens van de wereldwijde activiteiten van Aalberts zijn beschikbaar op de website www.aalberts.com. Met de globalisering van de activiteiten wordt de interne noodzaak om informatie uit te wisselen binnen de Groep ook steeds belangrijker om te voldoen aan de operationele behoeften, voor gedeelde verkoop- en marketingactiviteiten en om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Persoonlijke informatie kan daarom worden gedeeld tussen affiliates voor de hierboven onder WAAROM vermelde doeleinden.

Soms kan het nodig zijn om persoonsgegevens buiten de Europese Unie door te geven. Lamers zal in een dergelijk geval de gegevens alleen overdragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en aanvullende wettelijke waarborgen die door Lamers zijn geïmplementeerd. Ook wanneer landen buiten de Europese Unie onvoldoende garanties bieden voor de bescherming van persoonsgegevens, zal Lamers voldoen aan de eisen van het GDPR, bijvoorbeeld door gebruik te maken van contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor de doorgifte van gegevens naar deze landen.

  1. WAT….zijn de rechten van de betrokkenen?

Lamers streeft ernaar om slechts een minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens te verzamelen. Lamers bewaart alleen persoonlijke gegevens voor de voorwaarden die zijn opgenomen in haar beleid voor het bewaren van gegevens.

Iedere betrokkene kan verzoeken om 1) een kopie te ontvangen; 2) de persoonsgegevens die door de onderneming worden bewaard te corrigeren of te verwijderen; 4) de verwerking van de persoonsgegevens te beperken; 5) bezwaar te maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens of 6) gebruik te maken van het recht op gegevenstransportabiliteit (d.w.z. de overdracht van de persoonsgegevens), overeenkomstig de toepasselijke lokale wetgeving, waaronder het GDPR. Als de betrokkene een van deze rechten wenst uit te oefenen, stuur dan een e-mail naar Lamers: privacy@lamershts.com.

Een betrokkene kan ook klachten of zorgen over het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens door de onderneming of andere verwerking van zijn of haar persoonsgegevens melden bij zijn of haar lokale gegevensbeschermingsautoriteit als de betrokkene in de Europese Unie woont.

Verzoeken en vragen met betrekking tot dit privacybeleid of andere privacykwesties dienen te worden gericht aan privacy@lamershts.com

20190805V1