Services

Wij leveren de volgende aanvullende services:

  • Snelle installatie en regulier onderhoud van systemen
  • Metingen en kwalificaties

Regulier onderhoud aan gassystemen

De voornaamste zorg is een betrouwbaar gas-verzorgingssysteem met een gegarandeerde gaskwaliteit. Een van de meest kritische factoren bij het gebruik van gassen en de aanleg van een gas-verzorgingssysteem is het behoud van de kwaliteit van het gas tussen de bron en het afnamepunt. De kwaliteit van het gas is vaak niet beter dan de kwaliteit van het gas-verzorgingssysteem.

Onderhoudscontract
Om de kwaliteit van het systeem te garanderen is periodieke controle en onderhoud van levensbelang. Lamers High Tech Systems biedt u dan ook de mogelijkheid om uw gehele gassen-verzorgingssysteem door ons te laten onderhouden door middel van een onderhoudscontract.

Periodieke controle
Bij een onderhoudscontract controleren wij periodiek uw aansluitingen, de cilindercentrales, de koppelleidingen, de reduceerventielen, afsluiters, het leidingwerk, afnamepunten, koppelingen en dergelijke op lekkage en goed functioneren. Tegelijkertijd voeren we preventief onderhoud uit.

Maatregelen
Indien noodzakelijk adviseren wij u de te nemen correctieve maatregelen, die wij ook voor u kunnen verzorgen.

Specialisten
Onderhoud aan uw gas-verzorgingssysteem wordt uitgevoerd door onze goed opgeleide specialisten die kennis hebben van de gassen, het systeem en de geldende wet- en regelgeving. Het onderhoudscontract passen we aan uw installatie en wensen aan.

Veiligheid
Met het uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud behoudt u niet alleen de gewenste kwaliteit maar het komt ook de veiligheid van u en uw werknemers ten goede.

Meten en kwalificeren van gassystemen

Lamers High Tech Systems beschikt over een meetafdeling die zowel in eigen cleanrooms als op locatie gas- en vloeistofsystemen doormeet, met de nadruk op gassystemen. Metingen worden met een inert gas uitgevoerd. Het is mogelijk om met het originele medium te meten, mits de veiligheid dat toelaat.

Meetprotocol
Het te testen systeem spreken we met de opdrachtgever door, zodat voor beide partijen vastligt hoe en wat er gemeten wordt. Lamers High Tech Services heeft een meetprotocol als leidraad voor het opstellen van de opdrachtomschrijving.

De volgende metingen zijn op locatie uitvoerbaar, met gekalibreerde apparatuur van gerenommeerde leveranciers:

Visuele inspectie: controle gebruikte componenten, goed vakmanschap
Druktest: -1 tot 400 Bar
Hoge druktest: tot max. 1000 bar (eigen pompsysteem)
Helium lektest: minimale detectie 2×10-10 mbar.l/sec
Helium snuffeltest: minimale detectie 1×10-6 mbar.l/sec
Vochtmeting: minimale detectie 1 ppb
Zuurstofmeting: minimale detectie 1 ppb
Deeltjesmeting: deeltjes van 5 µm tot 0,1 µm
Total Hydro Carbon meting: minimale detectie 1 ppb

De inspecties en/of testen leggen we vast in een certificaat,
voorzien van alle relevante gegevens.

Visuele inspectie
Het complete systeem beoordelen we op montage, toegepaste componenten, controle van stromingsrichting, in het bijzonder bij afsluiters, terugslagkleppen en dergelijke. De inspectie wordt samen met de opdrachtgever uitgevoerd.

Druktest
We voeren een druktest uit, zodat de sterkte en dichtheid van een systeem getest zijn volgens de specificaties. De druk wordt conform richtlijnen opgebouwd. Specificaties zijn op te stellen op basis van de NEN- of Seminormen. Deze kunnen van systeem tot systeem verschillen.

De druk in het systeem is d.m.v. een gasfles of hoge drukpomp op te bouwen. We nemen altijd de veiligheid in acht, zodat er geen leidingen of componenten op een te hoge druk komen. De testdruk is minimaal -1 bar en maximaal 400 bar. Bij het meten buiten een geconditioneerde ruimte kunnen we een temperatuurmeting meenemen.

Helium lekdichtheidscontrole
Om te bepalen of een systeem aan de lekdichtheid voldoet, bepaald door de gaszuiverheid, kunnen we een Helium lektest uitvoeren. Helium is een inert (edel)gas; het reageert niet met andere gassen en is onschadelijk. De meetbare minimale lekwaarde is 1x 10-10 mbar.l/sec, dit meten we met de onderdrukmethode.

De minimale waarde voor de Helium overdruk- of snuffelmethode is 1x 10-6 mbar.l/sec. Het vereist wel een ervaren persoon om deze test juist uit te voeren.

Vochtmetingen
We kunnen de restvochtwaarde bepalen; het spoel-gas heeft minimaal een kwaliteit van 5.0. We meten dit door een systeem onder een bepaalde druk en flow te spoelen. De meting loopt over een bepaalde tijd, afhankelijk van de waarde waaraan het systeem moet voldoen. De minimale meetbare waarde is 1 ppb.

Zuurstofmetingen
Om de hoeveelheid rest-zuurstof van een systeem te bepalen kunnen we een zuurstofmeting uitvoeren. Om goed te bepalen wat de waarde van het systeem is, is Argon of stikstof als spoel-gas nodig. De kwaliteit moet minimaal 5.0 zijn. De minimale waarde die gemeten kan worden is 1 ppb.

Total Hydro Carbon
De vervuiling van een systeem met THC is te meten met een THC-meetapparaat. Voor de meting moet er spoeling over het systeem worden geplaatst met een minimale gas-zuiverheid van 5.0. Het meten is met diverse spoelgassen uitvoerbaar.

Deeltjesmetingen
Aantal en afmetingen van stofdeeltjes zijn meetbaar. We kunnen de meting met verschillende mediums uitvoeren, met minimaal een gas-zuiverheid van 5.0. Deeltjes kunnen van verschillende grootte zijn, maximale afmeting 5 µm tot minimaal 0,1 µm.

Kwalificatiewagen
Voor combinaties van metingen is een kwalificatiewagen beschikbaar. In deze wagen zijn de vocht-, zuurstof- en deeltjesmeter gecombineerd. Tijdens het meten is direct af te lezen wat de waarden en de trend zijn, zodat er direct inzicht is in de status van een systeem. Na afloop van de meting wordt automatisch een rapport gegenereerd conform de vooraf bepaalde specificatie.

De meetwagen hebben we speciaal ontworpen en in eigen beheer ontwikkeld. Hij is gebouwd om gedurende langere tijd een systeem te kunnen meten, zodat eventuele verontreinigingen goed in beeld worden gebracht. Hij is zelfregulerend waardoor de metingen automatisch verlopen.

Een te ontwikkelen optie is het via een netwerk versturen en/of uitlezen van data.

meetkar